Rzetelne dane pomiarowe o parametrach sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Rozbudowa i utrzymanie sieci kanalizacji zarówno sanitarnej jak i deszczowej jest procesem skomplikowanym i wymagających znacznych nakładów inwestycyjnych. W celu ograniczenia tych kosztów wprowadza się narzędzia optymalizujące funkcjonowanie sieci i jednocześnie pozwalające prognozować  stan sieci w przypadku potrzeby jej rozbudowy lub reakcji na stan awarii. W tym celu buduje się modele matematyczne bazujące na systemach informacji przestrzennej.

Zarówno model matematyczny sieci kanalizacji sanitarnej jak i modele sieci kanalizacji deszczowej wymagają jednak cyklicznej weryfikacji z rzeczywistymi parametrami pracy sieci. Zbieranie danych takich jak przepływ, poziom wypełnienia czy ilość opadów (szczególnie w zakresie sieci kanalizacji deszczowej) pozwalają zweryfikować na ile modele matematyczne opierające się na obliczeniach hydraulicznych odpowiadają rzeczywistym danym. Zbieranie informacji w terenie to właśnie kampania pomiarowa.

Pomiar terenowe

Pomiary na sieci (szczególnie rozległej) są dużym przedsięwzięciem logistycznym, ale możliwe jest ich uproszczenie i optymalizacja dzięki wykorzystaniu urządzeń CellBOX NFL oraz metodologii pomiarowej wypracowanej przez lata przez AquaRD. Przy pomocy produkowanych przez nas urządzeń do rejestracji, jesteśmy w stanie przeprowadzić rozbudowaną kampanię pomiarową na rozległej sieci kanalizacyjnej, obejmującej pomiary przepływu oraz wypełnienia kanałów.

W przypadku kampanii dla sieci kanalizacji deszczowej dostarczamy również usługi pomiaru opadu, dostarczających informacji uzupełniających pozwalających skorelować wielkość i wpływ opadu na przepływ w kolektorach i poziom ich wypełnienia.

Stosowane przez nas rozwiązania pozawalają jednocześnie skoordynować późniejsze raportowanie i przetwarzanie danych pomiarowych do postaci użytecznej w codziennej pracy przedsiębiorstw wodociągowych.

W jaki sposób przebiega kampania pomiarowa?

Głównym celem kampanii pomiarowej jest terenowa weryfikacja przepływu i poziomu wypełnienia na sieci kanalizacyjnej w odniesieni do wartości obliczonych w modelu. Na potrzeby tego procesu badany obszar dzielony jest sekcje a w każdej z nich wyznaczona zostaje odpowiednia ilość charakterystycznych punktów pomiaru. Są to m.in. ujścia zlewni cząstkowych, urządzenie retencyjne czy przelewy burzowe o ile funkcjonują na sieci.

Na obszarze badawczym wykorzystywany jest także istniejący monitoring sieci w postaci stałych punktach pomiarowych przepływu i wypełnienia.

Dzięki zastosowaniu własnej metodologii jesteśmy w stanie dokonać opomiarowania sieci na rozległym terenie, a w ciągu okresu pomiarowego zebrać wiarygodne i rzetelne dane, które mogą być wprowadzane do modelu matematycznego.

Doświadczenie w tym zakresie AquaRD zbierał opracowując i wdrażając kampanie pomiarowe bazujące nawet na kilkudziesięciu jednoczesnych pomiarach w wielu miastach w Polsce.

Co jest efektem kampanii?

Po zakończeniu kampanii pomiarowej Zamawiający otrzymuje komplet danych pomiarowych wyrównanych pod względem czasu pomiarów. Dane na życzenie Zamawiającego mogą zostać zagregowane a nawet przeliczone do postaci plików kalibracyjnych możliwych do wykorzystania w modelu matematycznym sieci wodociągowej.

Dodatkowo Zamawiający otrzymuje szczegółowy raport z pomiarów zawierający opis wykorzystanych metod, syntetyczne podsumowanie kampanii pomiarowej a także komplet map, wykresów i zestawień.

Aq_logo_white

Od 2019 r. należymy do grupy SUEZ.

suez