AquaRD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest administratorem danych osobowych adresatów i nadawców wiadomości elektronicznej.

Z administratorem danych można kontaktować się:

 • adres korespondencyjny: Aquard sp. z o.o., ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa
 • telefon:22 25 78 774
 • e-mail:aquard@aquard.pl

Możesz kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Twoich praw pod e-mail: iod@aquard.pllub adres korespondencyjny Administratora danych z dopiskiem Inspektor ochrony danych.

Cel, podstawy prawne i okres retencji danych

Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:

1) umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami;

2) dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami;

3) przyjmowanie pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków;

4) ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszeń.

 

 

 Cel i Wyjaśnienie

 Podstawa prawna

 Długość okresu przetwarzania danych

 W celu umożliwienia kontaktu elektronicznego z administratorem

 

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f

Przez okres roku, chyba, że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z kodeksem cywilnym.

 W celu przetwarzania danych szczególnych kategorii

Jeżeli w przesłanej korespondencji zostaną zawarte dane szczególnych kategorii, a nadawca nie zawarł zgody w swojej korespondencji – poprosimy o jej odrębne udzielenie, gdyż jest to warunek konieczny do zgodnego z RODO przetwarzania danych szczególnej kategorii.

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. a

Do czasu cofnięcia zgody.

 W celu realizacji umowy

Niezbędność do realizacji umowy zawartej z kontrahentami lub klientami w zakresie prowadzonej korespondencji. 

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. b

Do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku braku zawarcia umowy przez 3 lata w celu ewentualnych reklamacji oraz roszczeń.

 W celu dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami

Dane zawarte w zgłoszeniu oraz przetwarzane w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia i rozpatrzenia zgłoszenia mogą być dalej przetwarzane przez administratora.

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f), a w przypadku danych szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 lit f

Przez okres roku, chyba, że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z kodeksem cywilnym.

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora – będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora odbiorcom poza strukturą.

Administrator może ujawniać treść korespondencji:

 • w celu dochodzenia swoich roszczeń w ramach postępowania,
 • podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej lub tradycyjnej, hostingu, obsługi IT, windykacji, usług prawnych lub doradczych, obsługi administracyjnej.
 • Innym podmiotom uprawnionym z mocy prawa (np. Policji, Prokuraturze)

 Prawa osób, których danych osobowe dotyczą

Szczegółowa Informacja o Twoich prawach:

 • przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO),w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 • jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych (16 RODO),
 • masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 • masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO)
 • masz również prawo do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody Twojej lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami (art. 20 RODO),
 • masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (Art. 21 RODO),
 • w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.
 • w przypadkach uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób: listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;telefonicznie: (22) 531 03 00.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

1) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

2) Dane osobowe mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ale będzie się to odbywać wyłącznie w zakresie koniecznym dla realizowania przez podwykonawców usług wsparcia na rzecz Administratora i na podstawie oraz w granicach reguł ustalonych w Rozdziale V RODO

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Aq_logo_white

Od 2019 r. należymy do grupy SUEZ.

suez