Niniejszy dokument zawierający Politykę Prywatności we wszystkich naszych aplikacjach: HydraNet WMR, HydraNet WMR Mobile, HydraNet Enterprise, CellBOX μH PB (zwanych dalej także łącznie „Aplikacjami”) został stworzony i przyjęty przez AquaRD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100, 00-819 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000159597, o kapitale zakładowym w wysokości 687 500,00 zł w całości opłaconym, NIP 525-22-62-044, REGON 015445911 (zwaną dalej: „Spółką” lub zamiennie „AquaRD Sp. z o.o.”) w celu:

 • podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności użytkowników odwiedzających Aplikacje.
 • udzielenia Użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies w tych Aplikacjach, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004. Prawo telekomunikacyjne.
 1. Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach Aplikacji.
 2. Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Aplikacji ochrony prywatności oraz adekwatnych zabezpieczeń technicznych, fizycznych i organizacyjnych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)
 3. Regularnie mierzymy i testujemy zastosowane zabezpieczenia, a także wraz z postępem technologicznym zmieniamy stosowane rozwiązania.
 4. Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach Aplikacji mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Spółka nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Doradzamy by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dot. polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone, a w ich braku skontaktowali się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

 

 

Jakie informacje o użytkownikach gromadzą Aplikacje i w jaki sposób je wykorzystują?

 

Aplikacje ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Spółka zależy od wyrażenia przez nią zgody.

Podkreślamy, że tylko w niektórych przypadkach, np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, badaniach ankietowych czy formularzach zamówień zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe (patrz również odpowiedź na następne pytanie).

Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach Aplikacji, służą głównie do realizacji zobowiązań Spółki wobec klientów (np. dotyczy to usługi dostarczania prenumeraty i subskrybowanych wiadomości). Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że:

 • po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie;

lub

 • jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych.

Przypominamy również, że Spółka jako administrator danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Aplikacji danych innym podmiotom, obsługującym Spółkę w zakresie wsparcia IT, marketingowego, prawnego i innych niezbędnych do prawidłowej obsługi procesów w Spółce.

W jaki sposób Spółka wykorzystuje informacje pochodzące z formularzy zamówień na bezpłatne newslettery, innych formularzy i badań ankietowych realizowanych w Aplikacjach?

W ramach Aplikacji są zamieszczane formularze zamówień, które umożliwiają klientom złożenie zamówienia na oferowane przez Spółkę produkty i usługi. Dane w ten sposób zebrane są wykorzystywane głównie do realizacji zobowiązań na ich rzecz (w celu uzupełnienia tej wypowiedzi przeczytaj także odpowiedź na poprzednie pytanie).

W szczególności zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów wydawanych przez Spółkę wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w podany wyżej sposób dane są dodawane do listy e-mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać czytelnikowi zamówiony przez niego newsletter.

Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). W każdym czasie użytkownicy Aplikacji, którzy zamówili newsletter mają możliwość zrezygnowania z jego otrzymywania; patrz poniżej odpowiedź na pytanie: „Jak zrezygnować z naszych wybranych usług?”.

Inne informacje służą do ustalania profilu osób korzystających z Aplikacji oraz zamawiających newslettery i pozwalają lepiej dostosowywać zawartość Aplikacji i newsletterów do potrzeb osób korzystających z tej formy informacji. Ich przetwarzanie zawsze jednak odbywa się zgodnie z przepisami, bez skutków prawnych dla osoby.

Jakie działania Spółka podejmuje wobec informacji zawartych w logach dostępowych?

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Aplikacji przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Zapewniamy jednak, że informacje te w żaden sposób nie są kojarzone (łączone) przez Spółka z danymi osobowymi użytkowników Aplikacji, w szczególności zaś z danymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez ten Aplikacja.

Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności Aplikacji. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Aplikacji.

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Aplikacji na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Co to jest plik cookie?

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z Aplikacji internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

W jakich celach Spółka wykorzystuje pliki cookies w swoich Aplikacjach?

Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania Aplikacji Spółki. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Aplikacji logowania zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;

monitoring dostępności usług.

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Aplikacji Spółki, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

 • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 • przywrócenie sesji użytkownika
 • zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;
 • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
 • umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja „zapamiętaj mnie”);
 • dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;
 • ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją;
 • przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;
 • wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;
 • wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

 

Spółka korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies zgodnie z ich polityką prywatności.

 

Jak można zarządzać plikami cookies?

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Spółkę lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Dalsze informacje na ten temat znajdują się w dokumencie „Jak zarządzać plikami cookies” – tutaj.

Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest także za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

W jaki sposób Spółka chroni prywatność osób, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych?

Zastrzegamy, że Aplikacje nie zbierają, nie monitorują ani nie weryfikują informacji na temat wieku osób odwiedzających go ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie czy Użytkownik (w tym odbiorca i użytkownik list e-mailingowych, uczestnik badań ankietowych i osoba biorąca udział w konkursach organizowanych na jego forum) ma zdolność do czynności prawnych.

Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez Aplikacje, chyba że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, jeżeli taka zgoda będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.

Jakie zabezpieczenia stosuje Spółka?

Aplikacje są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników Aplikacji zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Spółki zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktem wykonawczym wydanym na jej podstawie.

Aplikacje Spółki oferują Użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania zamówionych od Spółki newsletterów. Aplikacje zapewnią Użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z naszej bazy danych i umożliwią wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych. Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości.

Czy mogą nastąpić zmiany w polityce ochrony prywatności Spółki?

Rozwój naszych Aplikacji, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez Spółka polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników Aplikacji natychmiast, w ramach zakładki „Polityka prywatności.

Zachęcamy zatem wszystkich Użytkowników do zaglądania do tego miejsca w każdym przypadku połączenia się z Aplikacjami.

 

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych

 

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest AquaRD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100, 00-819 Warszawa (dalej: AquaRD)

Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą listowną na adres powyżej. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@aquard.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe osoby, kandydata do pracy, czyli osoby, której dane dotyczą zwanej dalej Podmiotem Danych, są przetwarzane w celach:

 • wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przyjmowanie zamówień, świadczenia usług, obsługi zleceń i wniosków, rozpatrywania reklamacji);
 • wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym (np. wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością, przechowywanie dokumentacji podatkowej);
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez AquaRD (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami).

Odbiorcy danych

Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt 9, AquaRD informuje Podmiot Danych, że jego dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

 • Podmiotowi Danych oraz osobom upoważnionym przez Podmiot Danych;
 • upoważnionym osobom zatrudnionym przez AquaRD;
 • podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu AquaRD oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach;
 • stronom trzecim – w przypadku zgody Podmiotu Danych na przekazanie danych (np. w razie przekazania danych w celach marketingowych, w razie sprawdzenia wiarygodności Podmiotu Danych przez Biura Informacji Gospodarczej, w przypadku realizacji polecenia zapłaty) lub w przypadku korzystania przez AquaRD z przysługujących praw (np. w razie cesji wierzytelności wraz z przekazaniem danych osobowych związanych z wierzytelnością);
 • organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.

Przetwarzanie danych w państwach trzecich

AquaRD nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku, gdyby taki zamiar powstał, AquaRD będzie czynił starania, aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. W innym przypadku AquaRD będzie mógł przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz z uwzględnieniem przekazania Podmiotowi Danych informacji o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

Okresy przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane:

 • w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania umowy lub od momentu zebrania tych danych w trakcie trwania umowy (w razie uzupełnienia lub aktualizacji danych w trakcie trwania umowy) do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji);
 • w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów AquaRD (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie sześciu lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;
 • w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania lub do momentu odnotowania sprzeciwu; W każdym momencie przetwarzania danych osobowych AquaRD kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania;

Prawo osoby, której dane dotyczą (Podmiotu Danych) związane z przetwarzaniem danych osobowych

Podmiotowi Danych przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo Podmiot Danych posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.

W przypadku, gdy AquaRD przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Podmiotu Danych, Podmiot Danych ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmiot Danych ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób: listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ;telefonicznie: (22) 531 03 00.

 1. Portale społecznościowe

Prowadzimy profile w portalach społecznościowych:

w celu kontaktowania się z ich użytkownikami oraz przedstawiania na tych portalach przygotowanych przez AquaRD treści i promowania własnej działalności (w tym: informowania o nowych wydarzeniach), a także w celach analitycznych i statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na umożliwieniu kontaktowania się z użytkownikami portali, promocji własnej działalności i informowania o niej. Za pośrednictwem portali możemy też przeprowadzać konkursy, w których użytkownik bierze udział dobrowolnie. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników tych portali, gdy odwiedzają nasze profile bądź wchodzą z nimi w interakcje (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości). Jeżeli polubicie Państwo nasz wpis lub go skomentujecie, to jest to widoczne dla innych użytkowników. Dane osobowe przechowujemy do czasu zgłoszenia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie poprzez kliknięcie „nie lubię”, cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza do wpisu a następnie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzania.

Portale społecznościowe mają własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych, które wiążą ich użytkowników i do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani. Jeśli jesteście Państwo użytkownikami takiego portalu przetwarzanie danych osobowych także podlega takim regulaminom i politykom i możesz korzystać z przysługujących Pani/ Panu w ich ramach uprawnień.

Aq_logo_white

Od 2019 r. należymy do grupy SUEZ.

suez