1. Niniejszy dokument zawierający Politykę Prywatności we wszystkich naszych aplikacjach: HydraNet WMR, HydraNet WMR Mobile, HydraNet Enterprise, CellBOX μH PB (zwanych dalej także łącznie „Aplikacjami”) został stworzony i przyjęty przez AquaRD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100, 00-819 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000159597, o kapitale zakładowym w wysokości 687 500,00 zł w całości opłaconym, NIP 525-22-62-044, REGON 015445911 (zwaną dalej: „Spółką” lub zamiennie „AquaRD Sp. z o.o.”) w celu:

  1. podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności użytkowników odwiedzających Aplikacje.
  2. udzielenia Użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies w tych Aplikacjach, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 200 4. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”, w brzmieniu obowiązującym od 22 marca 2013 r.

2. Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach Aplikacji.

3. Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Aplikacji ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną , zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, a także Prawie telekomunikacyjnym.

4. Zapewniamy także, że zależy nam na przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które chronią prywatność Użytkowników Aplikacji internetowych.

5. Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach Aplikacji mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Spółka nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jedyne co możemy zrobić, to doradzić Państwu, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dot. polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone, a w ich braku skontaktowali się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

Jakie informacje o użytkownikach gromadzą Aplikacje i w jaki sposób je wykorzystują?

Aplikacje ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Spółka zależy od wyrażenia przez nią zgody.

Podkreślamy, że tylko w niektórych przypadkach , np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, badaniach ankietowych czy formularzach zamówień zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe (patrz również odpowiedź na następne pytanie).

Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach Aplikacji, służą głównie do realizacji zobowiązań Spółki wobec klientów (np. dotyczy to usługi dostarczania prenumeraty i subskrybowanych wiadomości). Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że:

po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie

lub

jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych.

Przypominamy również, że Spółka jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Aplikacji danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy.

W jaki sposób Spółka wykorzystuje informacje pochodzące z formularzy zamówień na bezpłatne newslettery, innych formularzy i badań ankietowych realizowanych w Aplikacjach?

W ramach Aplikacji są zamieszczane formularze zamówień, które umożliwiają klientom złożenie zamówienia na oferowane przez Spółkę produkty i usługi. Dane w ten sposób zebrane są wykorzystywane głównie do realizacji zobowiązań na ich rzecz ( w celu uzupełnienia tej wypowiedzi przeczytaj także odpowiedź na poprzednie pytanie).

W szczególności zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów wydawanych przez Spółkę wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w podany wyżej sposób dane są dodawane do listy e-mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać czytelnikowi zamówiony przez niego newsletter.

Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). W każdym czasie użytkownicy Aplikacji, którzy zamówili newsletter mają możliwość zrezygnowania z jego otrzymywania; patrz poniżej odpowiedź na pytanie: „Jak zrezygnować z naszych wybranych usług?”.

Inne informacje służą do ustalania profilu osób korzystających z Aplikacji oraz zamawiających newslettery i pozwalają lepiej dostosowywać zawartość Aplikacji i newsletterów do potrzeb osób korzystających z tej formy informacji. Ich przetwarzanie zawsze jednak odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (patrz też odpowiedź na kolejne pytanie).

Jakie działania Spółka podejmuje wobec informacji zawartych w logach dostępowych?

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Aplikacji przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Zapewniamy jednak, że informacje te w żaden sposób nie są kojarzone (łączone) przez Spółka z danymi osobowymi użytkowników Aplikacji, w szczególności zaś z danymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez ten Aplikacja.

Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności Aplikacji. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Aplikacji.

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Aplikacji na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Co to jest plik cookie?

Zanim wyjaśnimy to pojęcie, informujemy, że termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego [1]

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z Aplikacji internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

W jakich celach Spółka wykorzystuje pliki cookies w swoich Aplikacjach?

Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania Aplikacji Spółki. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

utrzymanie sesji użytkownika;

zapisanie stanu sesji użytkownika;

umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Aplikacji logowania

zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;

monitoring dostępności usług.

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Aplikacji Spółki, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;

zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;

przywrócenie sesji użytkownika

zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;

sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;

umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja „zapamiętaj mnie”);

dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;

ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją;

przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;

wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;

wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

Spółka korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies zgodnie z ich polityką prywatności.

Jak można zarządzać plikami cookies?

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Spółkę  lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Dalsze informacje na ten temat znajdują się w dokumencie „Jak zarządzać plikami cookies” – tutaj.

Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest także za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

W jaki sposób Spółka chroni prywatność osób, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych?

Zastrzegamy, że Aplikacje nie zbierają, nie monitorują ani nie weryfikują informacji na temat wieku osób odwiedzających go ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy Użytkownik (w tym odbiorca i użytkownik list e-mailingowych, uczestnik badań ankietowych i osoba biorąca udział w konkursach organizowanych na jego forum) ma zdolność do czynności prawnych.

Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez Aplikacje, chyba że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, jeżeli taka zgoda będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.

Jakie zabezpieczenia stosuje Spółka?

Aplikacje są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników Aplikacji zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Spółki zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktem wykonawczym wydanym na jej podstawie.

Aplikacje Spółki oferują Użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania zamówionych od Spółki newsletterów. Aplikacje zapewnią Użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z naszej bazy danych i umożliwią wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych. Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości.

Czy mogą nastąpić zmiany w polityce ochrony prywatności Spółki ?

Rozwój naszych Aplikacji, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez Spółka polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników Aplikacji natychmiast, w ramach zakładki „Polityka prywatności.

Zachęcamy zatem wszystkich Użytkowników do zaglądania do tego miejsca w każdym przypadku połączenia się z Aplikacjami.

W jaki sposób skontaktować się ze Spółką ?

Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez Spółkę polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Aplikacji, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@aquard.pl.

Od 22 marca 2013 r. art. 173 Prawa telekomunikacyjnego ma brzmienie następujące:

1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:

1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o :

a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,

b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;

2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;

3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji, o której mowa w ust. 1, jest konieczne do:

1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;

2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego.

4. Podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne lub usługi drogą elektroniczną mogą instalować oprogramowanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego przeznaczonym do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że abonent lub użytkownik końcowy:

1) przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez podmiot świadczący usługi z tego oprogramowania;

2) zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o sposobie usunięcia oprogramowania z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego użytkownika lub abonenta;

3) przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.

Aq_logo_white