Dotychczasowe zarządzanie wodami deszczowymi w głównej mierze opierało się na dobrej praktyce inżynierskiej i działaniach reaktywnych po wystąpieniu zjawisk nagłych. W obecnych czasach i dużej zmienności zjawisk pogodowych monitoring opadów stał się podstawowym źródłem prognozowania zdarzeń i podejmowania decyzji strategicznych związanych z zarządzaniem siecią.

Pomiar deszczu pozwala na określenie ilości opadów w jednostce czasu co przekłada się bezpośrednio  na możliwość obliczenia ilości deszczówki trafiającej do sieci kanalizacji deszczowej. Z obserwacji i badań wynika, że w obecnych czasach opady nawalne charakteryzują się znaczącym zróżnicowaniem terytorialnym. Skutkuje to sytuacjami, w których w jednej dzielnicy miasta opady nie występują a w drugiej powodują powstanie fali wezbraniowej w kanalizacji deszczowej i podtopienia terenów miejskich.

Odpowiednie rozmieszczenie deszczomierzy w powiązaniu z modelem matematycznym sieci kanalizacji deszczowej pozwala na stworzenie systemu wczesnego ostrzegania przed nagłym wzrostem poziomu wód, a co za tym idzie podtopieniami lub powodzią. Wykorzystanie takich systemów pozwala na minimalizację szkód w mieniu i infrastrukturze w przypadku wystąpienie deszczy nawalnych i powodzi miejskich.

Należy też pamiętać, że od 1 stycznia 2018 roku powołane zostało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które odpowiada za monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej w kraju. Na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne PGW Wody Polskie ustala opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji. Biorąc pod uwagę powyższe, posiadanie własnego deszczomierza umożliwia pomiar rzeczywistej ilości opadu oraz kontrolę nad rozliczeniami. 

AquaRD od wielu lat realizuje pomiary w tym zakresie i posiada liczne referencje w tym zakresie. Jeśli zainteresowała Cię ta oferta zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem handlowym.

Aq_logo_white

Od 2019 r. należymy do grupy SUEZ.

suez