System wspierający zarządzanie siecią wodociągową w zakresie bilansowanie wody w strefach DMA. Pozawala na gromadzenie danych z odczytów wodomierzy oraz integrację różnych systemów odczytu, zarówno w trybie stacjonarnego jak i mobilnego odczytu wodomierzy. Udostępnia aplikację wspierająca zadania ekip serwisowych i instalacyjnych a takżę integruje się z z systemem AquaGIS.

 

HydraNet Expert jest platformą analityczną wspierającą zarządzanie siecią wodociągową. Punktem wyjścia do zaawansowanych obliczeń są dane pozyskiwane bezpośrednio z czujników IoT oraz systemów telemetrycznych. System umożliwia odczyt pomiarów z wodomierzy, rejestratorów ciśnienia i przepływu, przepływomierzy, deszczomierzy, jakości wody, sterowników zaworów redukcyjnych i odcinających oraz logerów akustycznych. Gigabajty danych są automatycznie analizowane przez system, a następnie obliczane są wskaźniki ilościowe i jakościowe sieci wodociągowej jednoznacznie określające jej stan. Zagregowane dane są prezentowane w formie przestrzennej, graficznej i tabelarycznej. Wizualizacja pomiarów i obliczonych wskaźników strat wody umożliwia szybsze wykrycie anomalii i nieprawidłowości oraz wspiera szybkie podjęcie decyzji mające na celu redukcję strat wody.

 

System HydraNet Expert umożliwia gromadzenia i analizę danych otrzymanych ze wszystkich urządzeń pomiarowych zamontowanych na sieci wodociągowej, przede wszystkim przepływomierzy i wodomierzy. HydraNet Expert współpracuje również z loggerami akustycznymi, stacjami pogodowymi oraz analizatorami jakości wody. Pozyskane dane służą do obliczenia minimalnych nocnych rozbiorów, zużyć godzinowych, dobowych i miesięcznych. Topologia sieci pozyskana z systemu GIS jest punktem wyjścia do przestrzennej analizy pomiarów, podział na strefy DMA, oraz obliczenie bilansu w strefach, oraz w całej sieci wodociągowej.

 

Autorskim rozwiązaniem AquaRD sp. z o.o. jest dodanie współczynnika Minimalnego Nocnego Bilansu. MNB jest parametrem pozwalającym jednoznacznie określić poziom strat w sieci wodociągowej poprzez zestawienie wartości MNR strefy z nocnymi rozbiorami na wodomierzach w niej zamontowanymi.

 

Graficzna prezentacja obliczeń umożliwia poza wizualizacją bilansu także szybkie wykrywanie nieprawidłowości występujące w systemie takich jak zbyt wysokie ciśnienie lub przepływ, przepływ wsteczny, zbyt wysoka temperatura wody, niepoprawne przypisanie wodomierzy do stref, błędy podczas instalacji wodomierza (odwrotne zamontowanie, niewłaściwa waga impulsu itp.) lub błędów podczas odczytów lokalnych przez inkasenta, lub klienta (odczyty „telefoniczne”).

 

System HydraNet integruje się z systemem informacji przestrzennej AquaGIS poprzez dwukierunkową wymianę informacji. Pozyskane dane o rozkładzie sieci wodociągowej a przede wszystkim o rozmieszczeniu wodomierzy i przepływomierzy wspierają proces obliczania bilansu w strefach, a także umożliwia poprawne wykonanie odczytów radiowych zarówno mobilnych (pomagając ekipom odczytowym dotarcie do potrzebnych lokalizacji) oraz odczytów stacjonarnych.

 

Kolejnymi funkcjami systemu HydraNet są: wspieranie zarządzania siecią, gromadzenie danych z odczytów wodomierzy oraz integracja różnych systemów odczytu np. inkasenckich, mobilnych, radiowych w pasmach ISM oraz GSM/GPRS/SMS. Łącząc się z systemami bilingowymi klientów uzyskuje się dostęp do danych wszystkich wodomierzy. Następnie informacje w obu systemach są synchronizowane, co pozwala zachować pełną integralność danych rzeczywistych (numerów fizycznie zamontowanych wodomierzy, nakładek oraz ich stanu) z danymi w bazach bilingowych z jednoczesnym przypisaniem ich do konkretnych punktów adresowych. Z systemu bilingowego pobierane są następujące informacje: numery wymienionych wodomierzy lub nakładek radiowych, dane o nowych punktach poboru, stany wodomierzy podawane przez właścicieli sposobem tradycyjnym (telefon, mail). Z systemu HydraNet pobierane są informacje o odczytach z wodomierzy (w zależności od konfiguracji nakładek i urządzeń pośredniczących z rozdzielczością dobową, godzinową, piętnasto- lub dziesięcio-minutową).

 

System HydraNet może pozyskiwać dane z wodomierzy z różnych źródeł: z odczytów fizycznych (odczytanych przez inkasenta lub zgłaszanych przez właścicieli), z odczytów mobilnych i stacjonarnych. Współpracuje z systemami odczytowymi opartymi na częstotliwościach 433 MHz i 868MHz, oraz z technologii WIZE 169MHz, LoraWAN i NB IoT. Takie rozwiązanie umożliwia ewolucyjne przechodzenie na nowocześniejsze technologie odczytów zmniejszając koszty wdrażania nowych systemów, jednocześnie zapewniając ciągłość procesu odczytów i obsługi klientów, w tym ich fakturowania. Ważnym aspektem jest wsparcie dla mobilnych systemów odczytowych w zakresie generowania kompletnych tras. HydraNet pomaga również w generowaniu list odczytowych dla konkretnych, wcześniej nieodczytanych punktów.

 

System HydraNet umożliwia planowanie i realizację odczytów mobilnych. Użytkownik ma możliwość wyznaczenia grupy wodomierzy według różnych dostępnych kryteriów np. zakres terytorialny, data ostatniego odczytu, typ wodomierza, zgłoszone alarmy itp. Utworzona trasa jest wysyłana do aplikacji na urządzeniu mobilnym, która przy współpracy urządzenia CellBOX SMETBlue umożliwia pozyskanie danych z wodomierzy drogą radiową. W przypadku odczytu dwukierunkowego, gdzie istnieje konieczność odpytania o dane konkretnego wodomierza, dzięki dokładnemu ustaleniu pozycji inkasenta przy pomocy GPS następuje automatyczne zlokalizowanie konkretnych wodomierzy z trasy znajdujących się w zasięgu odczytu. Postęp prac ekip odczytowych jest na bieżąco monitorowany w systemie HydraNet, dzięki czemu administrator systemu może nadzorować cały proces, a także wspierać rozwiązywanie ewentualnych problemów z odczytami lub alarmami konkretnych punktów poboru wody. Aplikacja pozwala na podgląd nie tylko stanu nakładek (alarmy), ale także bieżących i archiwalnych odczytów.

 

System HydraNet zapewnia pełne wsparcie odczytów stacjonarnych zarówno technologii starszych w pasmach ISM (433MHZ i 868MHz) jak i nowocześniejszych rozwiązaniach WIZE 169MHz, LoraWAN, NB IoT oraz Cat M1. W przypadku odczytów 433/868MHz pozwala na pełną kontrolę infrastruktury odczytowej – koncentratorów, włącznie z procesem ich serwisu, kontroli czy zdalnej rekonfiguracji list odczytywanych nakładek. W przypadku odczytów w technologii WIZE 169MHz stanowi uniwersalny gateway do integracji z platformą odczytową unifikując finalnie całą funkcjonalność systemu, co jest szczególne ważne dla operatora i użytkownika systemu po stronie klienta. Możliwe jest tu przeglądanie odczytów, alarmów czy stanu nakładek zarówno w formie zestawień tabelarycznych czy wykresów. Widoczna jest historia odczytów, zdarzeń serwisowych, włącznie z historią samego punktu pomiarowego i zainstalowanych w nim wcześniej wodomierzy, czy nakładek. Na każdym etapie zachowana jest pełna integralność danych, z możliwością wprowadzenia korekt odczytów w sytuacjach awaryjnych.

 

Uzupełnieniem procesu odczytu wodomierzy przez system HydraNet jest wsparcie procesu obsługi instalacji i serwisu urządzeń w punktach poboru wody dedykowaną aplikacją serwisową HydraNet.WMR.Service. Jej głównym zadaniem jest wsparcie instalatorów i eliminacja błędów ludzkich podczas instalacji. Dzięki jej zastosowaniu informacja o wymianach wodomierzy trafia natychmiastowo do systemu bilingowego dzięki czemu w systemie zawsze są aktualne dane pomiarowe. Wykorzystanie czytników kodów kreskowych i 2D, lokalizacji GPS i kreatorów procesów pozwala na automatyzację czynności instalacyjnych z możliwością pełnej dokumentacji fotograficznej ewentualnych serwisów czy wymian urządzeń. Integracja aplikacji z system HydraNet pozwala na pozyskanie z systemu bilingowego rzetelnych danych o punktach poboru, zamontowanych w nim urządzeń i ewentualnych datach kolejnych legalizacji wodomierzy, czy zleceń serwisowych. Dane te umożliwiają zaplanowanie procesu czynności serwisowych w sposób optymalny, ze zdalną dystrybucją zlecań prac ekipom technicznym bezpośrednio na urządzenia mobilne i kontrolę postępu ich wykonania. Aplikacja na tablecie w sposób graficzny prezentują miejsca instalacji wodomierzy oraz ich status.

Aq_logo_white

Od 2019 r. należymy do grupy SUEZ.

suez