Studium Przypadku

Dane, dane i co dalej ???

Pilotaż AquaRD

Bilansowanie Stref: Studium Przypadku Wykorzystania Nakładek WIZE 169 MHz i Hydranet Expert

Zarządzanie sieciami wodociągowymi w miastach staje się coraz bardziej skomplikowane wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na wodę i koniecznością optymalizacji zasobów. W ramach pilotażu realizowanego przez AquarD dla MPGK w mieście X, zastosowano nowoczesne technologie zdalnego odczytu wodomierzy oraz zaawansowane oprogramowanie analityczne, aby lepiej monitorować i zarządzać zużyciem wody. W strefie „S” opomiarowano 70 głównych wodomierzy przy użyciu nakładek WIZE 169 MHz, a dodatkowo rozlokowano 9 wodomierzy poza strefą w celu oceny rzeczywistego zasięgu tej technologii.

Oprogramowanie Hydranet Expert umożliwiło zaawansowaną analizę zebranych danych, co pozwoliło na wykrycie nieoczekiwanych anomalii w ciśnieniu sieci oraz problemów z przepływomierzami. Dzięki tym technologiom możliwe było nie tylko monitorowanie zużycia wody, ale również identyfikowanie i szybkie reagowanie na potencjalne problemy w infrastrukturze wodociągowej.

W ramach pilotażu realizowanego przez AquarD dla MPGK w mieście X, dokonano opomiarowania wodomierzy w strefie „S”. Na głównych wodomierzach zainstalowano nakładki 169 MHz WIZE, łącznie opomiarowując 70 wodomierzy. Dodatkowo, w celu sprawdzenia rzeczywistych zasięgów nakładek Diehl w technologii WIZE 169 MHz, rozlokowano 9 dodatkowych wodomierzy poza strefą „S”.

Zasięg koncentratora umieszczonego na przepompowni ścieków wyniósł niecałe 2 km. Strefa „S” została wybrana ze względu na małą ilość wodomierzy głównych oraz zainstalowane tam wodomierze marki Diehl. Strefa ta posiada jeden punkt pomiarowy z zamontowanym przepływomierzem MAG 8000, co pozwala na monitorowanie całkowitej ilości doprowadzonej wody oraz śledzenie jej aktualnego ciśnienia.

Uruchomiono także oprogramowanie Hydranet Expert w celu zbierania i analizowania danych odczytowych. W oczekiwaniu na pełne dane z wodomierzy wyposażonych w nakładki WIZE 169 MHz, postanowiono przyjrzeć się możliwościom analitycznym programu Hydranet Expert. Okazało się, że posiada ono wiele funkcji rozszerzających wykorzystywaną dotychczas SCADĘ. Możliwość zestawiania zmiennych z różnych punktów pomiarowych na jednym wykresie pozwoliła na wykrycie kilku wcześniej nie zauważonych anomalii. Analiza ciśnień na punktach pomiarowych wykazała klasyczne nocne zmniejszenia ciśnienia na sieci, ale jednocześnie odkryto dwa punkty pomiarowe, gdzie ciśnienie nocą rosło.

Jednym z punktów z anomaliami był przepływomierz MAG zasilający strefę „S”. Funkcja zestawiania zmiennych w Hydranet Expert okazała się niezwykle przydatna, ujawniając trzy punkty nocnego wzrostu ciśnień. Gdy do systemu zaczęły napływać dane z wodomierzy, okazało się, że nocny przepływ podawany przez przepływomierz był mniejszy niż suma takich przepływów uzyskanych z wodomierzy w strefie. W niektóre dni nocny przepływ z przepływomierza był nawet 2-3 razy mniejszy niż suma przepływów z wodomierzy.

Zarówno SCADA, jak i Hydranet Expert zaczęły pokazywać zerowe przepływy na przepływomierzu. Gdy w Hydranet Expert zobaczono zerowe przepływy w godzinach popołudniowych szczytów poboru, zdecydowano się na sprawdzenie samego przepływomierza.

Wobec powtarzających się braków danych, zdecydowano się na demontaż i wysyłkę przepływomierza do serwisu, aby dokładnie zbadać przyczynę problemów.

Wnioski

  1. Efektywność nakładek WIZE 169 MHz: Instalacja nakładek na wodomierze główne w strefie „S” pokazała, że technologia WIZE 169 MHz jest skuteczna w zdalnym odczytywaniu danych na dużą odległość, co przyczynia się do poprawy monitoringu zużycia wody.

  2. Zaawansowane funkcje analityczne Hydranet Expert: Oprogramowanie Hydranet Expert okazało się kluczowym narzędziem w analizie danych, wykrywaniu anomalii i monitorowaniu ciśnienia w sieci wodociągowej. Jego możliwości przewyższają tradycyjne systemy SCADA.

  3. Wykrywanie anomalii i punktów problemowych: Dzięki zestawianiu zmiennych z różnych punktów pomiarowych możliwe było szybkie zidentyfikowanie problemów, takich jak nieoczekiwany wzrost ciśnienia w nocy i zerowe przepływy w godzinach szczytu.